OM OSS

Imanskolan är en fristående svensk grundskola med muslimsk profil F-6. Med detta menas att skolan följer den svenska läroplanen och att våra elever läser lite mer om Islam, som är skolans profilämne. Detta för att förstärka elevernas självkänsla och identitet. Självklart är skolan öppen för alla.

Huvudmannen för skolan är Stiftelsen Imanskolan. Skolan startade sin verksamhet den 22 augusti 1996, med klasserna 1-6.  Augusti 2006 startade skolan förskoleverksamhet för barn som fyllt 6 år, som en förberedelse till skolvärlden.

Skolan finns sedan starten i stadsdelen Fålhagen som ligger c:a 500 m från centrala Uppsala.
Fram till juni 2006 hade skolan sin skolverksamhet i några baracker som hyrdes av Uppsala kommun. Lokalerna fanns belägna på den kommunala Almtunaskolans skolgård. Juli 2006 flyttade Imanskolan in i samma byggnad där Almtunaskolan finns.

Skolans elever kommer från olika stadsdelar i Uppsala Kommun och därför erbjuder vi alla elever skolskjuts. Imanskolan har idag 6 egna minibussar som används till skolskjuts.

Arbetslag

Skolans elever är fördelade på två arbetslag; AL F-3 och AL 4-6. Arbetslagen består av förskollärare, grundskollärare lärarassistenter, modersmålslärare och fritidsassistenter.

Elevhälsoteam

Ett elevhälsoteam finns på skolan och består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolpsykolog/kurator och skolsköterska.

Undervisningsspråket på skolan är svenska och undervisning i svenska som andraspråk integreras även i undervisningen. Detta för att alla våra elever ska ha en stabil grund i det svenska språket när de sedan går vidare till högstadiet.

Skolans rektor har en svensk rektorsutbildning, skolans klasslärare har svensk lärarutbildning och profillärare har mångårig erfarenhet i yrket.

Skolans mål

är att eleverna ska integreras och bli fast förankrade i det svenska samhällets värderingar men samtidigt ha en trygghet i sin egen ursprungskultur och identitet.

Skolans muslimska profil innebär att eleverna, utöver ämnena i den svenska läroplanen, läser islamkunskap som fördjupningsämne samt arabiska. Inom ramen för utbildning erbjuder vi även våra elever koranläsning på elevens egen nivå. Mitt på dagen finns tillfälle för bön för de elever och personal som så önskar. Skolan serverar även halalmat.

Imanskolan har fritidsverksamhet i samarbete med kommunen. Detta innebär att intagning till fritidshemmet sker via ansökan hos Barnomsorgsadmininstrationen i Uppsala kommun och att Imanskolan står för verksamheten.

Skolan arbetar dagligen med värdegrunden: Trygghet, Tillit, Gemenskap och Ansvar.