FRITIDSVERKSAMHET

(Text behöver skrivas här)

Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn i behov av särskilt  stöd i sin utveckling får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver.   Det handlar om att ta hänsyn till både det enskilda barnet och hur verksamheten kan behöva   utformas. Arbetslaget står närmast verksamheten. Därför är det viktigt att bedömningen av hur   verksamheten bör utformas görs av förskolechefen tillsammans med arbetslaget.