FRITIDS

På Imanskolans fritidshem känner vi arbetsglädje och engagemang för den verksamhet vi driver. Vi uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet och samarbete mellan barn och vuxna. Vi vill att barnen ska uppleva en positiv och meningsfull fritid. Fritidshemmet strävar mot att verksamheten skall vara rolig, trygg och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme. Detta formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Genom en god omsorg skapar vi förutsättningar för lärande och utveckling.  Här följer en mer ingående presentation av vår verksamhet och dess mål.

Organisation

Vi har 4 grupper med ca:60 elever. Till varje grupp finns en fritidspersonal som följer eleverna på fritidshemmet.   Fritidspersonalen har också andra arbetsuppgifter på förmiddagen, såsom att jobba i skolan. Vilket gör att vi får en helhetssyn av eleverna.

Vårt uppdrag

Fritidshemmet är en del av skolan som följer en läroplan. Undervisningen i fritidshemmet kompleterar förskoleklassen och skolan. Lärandet sker med olika metoder i en mer avslappnad miljö.

Vårt uppdrag är att komplettera hem och skola samt att ge barnen trygghet och god omsorg. Fritidshemmet ska stimulera elevernas/barnens utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid d. v. s nytta med nöje. Vi ska och främja allsidiga kontakter och socialgemenskap.     Barnen skall ha roligt och utveckla sin sociala kompetens genom lek, rörelse, nyfikenhet och skapande verksamhet. Barnen skall lära sig att ta ansvar för eget lärande under med- och motgångar. Varje barn skall kunna känna sig tryggt och trivas genom att vi är lyhörda för deras önskemål. Imanskolans verksamhet bygger på insikten att barns utveckling och lärande sker hela tiden. Genom att få känna trygghet, tillhörighet och att kunna identifiera sig i sammanhang skapar vi också större förutsättningar för ett aktivt lärande.