Klagomål på verksamheten

Personal

Vid Imanskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på skolan arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp frågan direkt med den det berör. Om det inte löser problemet, ta då kontakt med närmaste ledare. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Ledaren tar emot din synpunkt eller ditt klagomål (kan göras skriftligt) och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Ledaren ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare till huvudmannen.

Så här gör du

· Tala först med den det berör

· I andra hand kontaktar du berörd ledare:

o Förskoleklass/Grundskola: Rektor; Khodr Ali

o Fritids/Matsal: Fritidschef; Maged Ashkar

o Skolskjuts: Skolskjutsansvarig; Senad Hodzic

· I tredje hand kontaktar du huvudmannen:

o Stiftelsen Imanskolans ordförande: § Khemais Bassoumi; khemais@fsskolan.se

 

https://outlook.office365.com/owa//service.svc/s/GetAllAttachmentsAsZip?id=AQMkADJkYTA1MmE0LTczZDgtNDk3ZC1hMzE0LWRjMjAxM2Q3NTM5ZABGAAADgyXFjxnMAECtVa6hs6ycNQcAjdEIVdyyvUyQ4fd8tceGLQAAAgEMAAAAjdEIVdyyvUyQ4fd8tceGLQAEreAcFgAAAA%3D%3D&X-OWA-CANARY=JjinUPjJNU2bVcZy92DzTNANRoDScNgYLUuRlYXziavvL1eyUKrsvc0ADzM7DZK5wyFphif9cHY.

 

 

Policy vid klagomål

Elev och vårdnadshavare

Vi alla på Imanskolan arbetar med att skapa en trygg och positiv skolmiljö. Om det uppstår en situation där elev eller vårdnadshavare är missnöjd med verksamheten på skolan gäller följande:

· Tala först med den det berör: ansvarig lärare, resurs eller annan skolpersonal.

· Om det inte hjälper skall, den som vill klaga, skriftligt lämna sitt klagomål i skolans förslag- och klagomålslåda. Den finns utanför skolans expedition. Nedan finns även en mall för klagomålsanmälan.

· Rektorn informerar personalen om inkommit klagomål och hur ärendet kommer att hanteras. Ärendet utreds skyndsammast. Rektor informerar de inblandade om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

· De åtgärder som vidtas redovisas till den klagande. Om brister i verksamheten uppdagats i samband med vidtagna åtgärder sker revidering av rutiner och ärendet följs upp efter en tid så att elever, vårdnadshavare och skolpersonal kan känna trygghet i att förbättring och utveckling skett.

· Anses det inte att åtgärderna är tillräckliga så kan man gå vidare med klagomålet skriftligen till huvudmannens styrelse för Stiftelsen Imanskolan via ordförande: khemais@fsskolan.se.

—————————————————————————————————————–

Klagomålsanmälan

Elevens namn …………………………………., i klass ………………………

Vårdnadshavarens namn ……………………………………………………….

Jag/vi vill framföra följande synpunkter:

………………………………….………………………………….……………………………

………………………………….………………………………….……………………………

………………………………….………………………………….……………………………

Jag/vi önskar att följande åtgärder vidtas

………………………………….………………………………….……………………………

………………………………….………………………………….……………………………

………………………………… ………………………………

Vårdnadshavarens/elevs underskrift Datum

Klagomålet mottaget av: ……………….…………… Datum: ………………………